Zawód tłumacza wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jakość przekładu wpływa bowiem na los osób, które korzystają z dokumentów w różnych sytuacjach. Niestety tacy specjaliści muszą zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania swoich obowiązków, gdyż ewentualne błędy mogą skutkować różnymi konsekwencjami. Co warto wiedzieć na ten temat?

Najczęściej popełniane błędy w tłumaczeniach

Konsekwencje nieprawidłowego tłumaczenia mogą być bardzo poważne. Czasami skutkują trudnościami z załatwieniem różnego rodzaju spraw. Mogą też wpływać na opóźnienie produkcji lub wiązać się z pojawieniem szkody osobowej lub rzeczowej. Na początek trzeba zaznaczyć, iż osoby wykonujące ten zawód muszą nie tylko znać oba języki i posiadać specjalistyczną wiedzę z danej dziedziny, której dotyczy przekład, ale jednocześnie doskonale znać zasady dotyczące sztuki przekładu.

Błędy tłumaczeniowe mogą mieć różny charakter. Zazwyczaj są związane z niezrozumieniem danego zagadnienia, niewłaściwym doborem terminologii lub nieprawidłowym odwzorowaniem struktury tekstu. Mogą też pojawić się błędy interpunkcyjne oraz gramatyczne. Błędy tłumaczeniowe to najczęściej wynik braku specjalistycznej wiedzy, niedokładnego zrozumienia tekstu oryginału lub zwyczajnej niestaranności lub pośpiechu. Jak ograniczyć ryzyko ich wystąpienia? Najważniejszą kwestią jest dobór właściwego specjalisty. Zatrudnienie profesjonalnego i fachowego tłumacza z doświadczeniem i pozytywnymi opiniami to najlepsze rozwiązanie. Warto również upewnić się jaką drogę pokonuje tłumaczony tekst – czy jest sprawdzany przez weryfikatora lub konsultowany ze specjalistami z danej dziedziny?

Odpowiedzialność tłumaczy – co warto wiedzieć na ten temat?

Źle wykonane tłumaczenia pisemne mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje nawet jeśli pomyłka jest niewielka. Tłumacz ponosi w tym przypadku odpowiedzialność cywilną, a za błędy odpowiada przed klientem. Umowa zawarta z tłumaczem jest zobowiązaniem, w wyniku którego klient, czyli wierzyciel może żądać świadczenia od dłużnika (czyli tłumacza). Jeśli tłumaczenie zostanie wykonane w sposób nieprawidłowy, nierzetelny i nie na czas, pojawia się problem nienależytego wykonania zobowiązania lub jego niewykonania, co przekłada się na niewłaściwe wykonanie umowy lub brak jej wykonania. Jakie kroki może w tym przypadku podjąć klient?

Art. 471 k.c. nakłada na tłumacza obowiązek naprawienia powstałej szkody, która była skutkiem niewykonania zlecenia lub nienależytego wykonania. Jedynym wyjątkiem jest zaistnienie okoliczności, za które specjalista nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność cywilna istnieje również w przypadku opóźnienia w zrealizowaniu usługi lub wadliwego wykonania. Zaistnienie tego typu sytuacji pozwala zlecającemu skierować sprawę do sądu. Zakres odpowiedzialności za błędne tłumaczenie różni się w zależności od tego jaki błąd został popełniony i jakie miał on konsekwencje. Pod pojęciem “naprawy szkody” może kryć się zarówno przywrócenie stanu poprzedniego, jak i odszkodowanie. Należy jednak pamiętać, że konieczność wypłaty odszkodowania może dotyczyć zarówno rzeczywistych strat, jak i utraconych korzyści.