DANE OSOBOWE W WITRYNIE

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem witryny jest jej właściciel, DADAN Translations Michał Dadan, Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź.

2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem witryny zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji umowy o świadczenie usługi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.

Oprócz danych niezbędnych do realizacji zamówienia i obsługi reklamacji, jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy zbierać i przetwarzać dodatkowe dane na Twój temat.

Przetwarzamy te dane w celu obsługi sprzedaży i jej ewidencjonowania, do celu podatkowych, w celu obsługi reklamacji i korespondencji z Tobą, a także do prowadzenia marketingu, rozsyłania newsletterów, organizowania promocji, zakładania i prowadzenia Twojego konta użytkownika, informowania Cię o nowościach na stronie i w ofercie, wyświetlania reklam, prowadzenia testów A/B sprawdzających, która wersja strony bardziej do Ciebie przemawia, zawierania umów, wystawiania faktury pro forma i VAT, sporządzania wycen, przypominania o płatnościach, rozsyłania komunikatów technicznych i informacji o wygasaniu subskrypcji, przesyłania informacji o usługach, do obsługi serwisowej, do obsługi rezerwacji i do obsługi zapytań.

Niektóre z tych czynności wymagają na mocy prawa uzyskania Twojej wcześniejszej zgody i wówczas realizujemy je tylko wtedy, gdy wcześniej uzyskaliśmy od Ciebie stosowną zgodę.

W każdym przypadku gromadzimy i przetwarzamy tylko takie dane, jakie są niezbędne do realizacji określonego celu, na który się zgadzasz. Oznacza to, że jeśli na przykład chcesz jedynie zapisać się na newsletter, wystarczy, że podasz adres e-mail, ponieważ rozsyłanie newslettera nie wymaga na przykład znajomości Twojego nr telefonu.

Są też takie dane, jak adres IP, które automatycznie trafiają do naszego serwera z uwagi na sposób, w jaki w ogóle funkcjonuje internet (jest to niezbędne do tego, aby Twoja przeglądarka internetowa mogła w ogóle wejść na naszą czy jakąkolwiek inną stronę). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Te dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, przechowujemy do chwili odwołania tej zgody, a potem jeszcze przez 10 lat, bo tyle obecnie wynosi okres przedawnienia roszczeń.

Natomiast nie wszystkie dane mamy na podstawie Twojej zgody. Chodzi o to, że jeśli na przykład składasz zamówienie na realizację usługi i podajesz swój adres e-mail, na których chcesz otrzymać gotowe pliki, dane swojej firmy itp., to pomimo braku jawnego wyrażenia zgody na przetwarzanie takich danych, my i tak je przetwarzamy na mocy ich niezbędności do realizacji zamówienia. Wówczas przechowujemy je przez okres 5 lat od końca roku, w którym zostało złożone zamówienie, ponieważ wymagają tego przepisy o rachunkowości.

Jeśli wysyłasz do nas z własnej inicjatywy jakąś wiadomość, na przykład przez e-mail, social media itp., samodzielnie inicjując kontakt z nami, wówczas wszelkie dane, jakie nam przekażesz oraz Twój adres e-mail/identyfikator siłą rzeczy trafią do naszego systemu pocztowego lub social mediów. W tym przypadku dane te są przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu, wyłącznie w celu udzielenia Ci odpowiedzi, nawiązania dialogu, realizacji usługi, o którą prosisz lub przyjęcia do wiadomości tego, co chcesz nam zakomunikować.

Jeżeli zawierasz z nami umowę na tłumaczenie, korektę lub podobną usługę dotyczącą przekazywanych nam przez Ciebie materiałów, i jeśli materiały te zawierają jakieś dane osobowe, będziemy przetwarzali je jedynie w celu realizacji zamówionej usługi, jej rozliczenia, zafakturowania i w celu obsługi ewentualnych reklamacji.

Twoje dane będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej, a gdybyśmy kiedykolwiek zdecydowali się nawiązać współpracę z partnerami spoza UE,
będą to wyłącznie podmioty, które przestrzegają europejskich regulacji dotyczących obchodzenia się z danymi, i w przypadku których zostało to potwierdzone poprzez ich uczestnictwo w programie Privacy Shield.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów witryny:

3.1. W przypadku wybrania przez Klienta opcji otrzymywania newslettera właściciel witryny może rozsyłać go za pośrednictwem podmiotów oferujących takie usługi.

3.2. Dostęp do Twoich danych będziemy mieć my oraz nasi partnerzy biznesowi, których wymieniamy poniżej. Współpracujemy wyłącznie z takimi podmiotami, które przetwarzają Twoje dane w sposób zgodny z RODO, na podstawie zawartych z nimi umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Do partnerów trafiają jedynie takie dane, które są im niezbędne, to znaczy na przykład biuro rachunkowe otrzymuje wgląd jedynie w te dane, które są widoczne na wystawionej Ci fakturze lub rachunku itp.

Wspomniani partnerzy, do których mogą trafić Twoje dane, to:
– Biuro rachunkowe Konsens sp. z o.o., Lokal nr 1, Kopernika 64A, 90-553 Łódź
– Serwerownia KEI.PL sp. z o.o., Zakopiańska 9, 30-418 Kraków
– Operator mailingowy Get Response Sp. z o.o., Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk

Ponadto Twoje dane mogą być udostępnione urzędom (w tym urzędom skarbowym) i właściwym organom (na przykład policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

4. W każdej chwili możesz wycofać dowolną z wyrażonych przez siebie zgód na przetwarzanie swoich danych lub ograniczyć zakres ich przetwarzania. Masz też prawo wglądu do danych, sprawdzania ich, usuwania, poprawiania i przenoszenia. Wycofanie przez Ciebie dowolnej z wyrażonych wcześniej zgód na przetwarzanie Twoich danych nie będzie miało wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce przed chwilą wycofania przez Ciebie zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, wystarczy, że napiszesz pod nasz adres e-mail do kontaktu w sprawie danych osobowych, czyli [email protected].

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Innymi słowy, podanie przez Ciebie wszelkich danych jest w pełni dobrowolne. Nie musisz tego robić ani zgadzać się na ich przetwarzanie i nie niesie to ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Na przykład to, że nie zgodzisz się na newsletter, nie będzie miało wpływu na realizację zamówienia. Pamiętaj jednak, że jeśli składając zamówienie, nie podasz nam danych niezbędnych do wysyłki i wystawienia rachunku lub faktury, nie będziemy w stanie go zrealizować. W celu zawarcia transakcji niezbędne jest podanie imienia i nazwiska i/lub nazwy organizacji, NIP-u (w przypadku firmy), adresu do faktury i adresu do wysyłki (jeśli są różne), numeru telefonu i adresu e-mail.

6. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez właściciela witryny, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, email: [email protected])